Języki kompilowane? Co to?

Druga grupa języków służących do programowani to języki kom­pi­lowane, do tej grupy należy między innymi Java.

Różnią się one od języków skryptowych tym, że zanim uru­chomimy nasz kod, musimy go skom­pi­lować – przetłu­maczyć na język „zrozu­mi­ały” dla kom­put­era.

W przy­padku języków skryp­towych pro­ces ten odbywa się w momen­cie uruchami­a­nia – pro­ces ten jest wykony­wany tylko raz, jeszcze przed uru­chomie­niem pro­gramu.

Powoduje to, że wprowad­zone przez nas zmi­any musimy najpierw skom­pi­lować (najczęś­ciej z całym pro­gramem) a następ­nie uru­chomić pro­gram jeszcze raz.

Wymaga to trochę innego pode­jś­cia do pisa­nia pro­gramów (metoda prób i błędów do rozwiąza­nia prob­lemów nie sprawdzi się w więk­szych pro­jek­tach).

Pro­gramy napisane z uży­ciem języków kompilowanych dzi­ałają szy­b­ciej, a błędy w składni są wykry­wane jeszcze przed uru­chomie­niem pro­gramu (na etapie kom­pi­lacji).

Zna­jo­mość języków z tej grupy daje też więk­sze możli­wości na rynku pracy, ponieważ więk­szość ofert z dużych firm doty­czy właśnie tejgrupy.